Wiki

New Case Case Status
Log In

Wiki

 
Thank you for submitting your inquiry.
You can track the status of your inquiry here.
You may want to save your case's ticket: 392189_ul4rg3hu


  (Open) Báo giá vật liệu tại Sáng Chinh
   
   
   
  <h3 style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">
      Th&ocirc;ng tin về sản phẩm t&ocirc;n ng&agrave;y nay</h3>
  <p>
      &nbsp;</p>
  <p style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: medium;">
      Thay thế x&agrave; gồ trong x&acirc;y dựng l&agrave;m trần nh&agrave; v&agrave; tạo ra độ thẩm mỹ cao. T&ocirc;n c&aacute;c loại hiện nay dựa v&agrave;o quy tr&igrave;nh sản xuất với nguy&ecirc;n liệu th&eacute;p, hợp kim nh&ocirc;m kẽm, đ&atilde; tạo n&ecirc;n chất lượng được khẳng định qua từng năm th&aacute;ng.</p>
  <p>
      <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: medium;">C&ocirc;ng ty TNHH S&aacute;ng Chinh</span><br style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: medium;" />
      <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: medium;">Địa chỉ: Số 43/7B Phan Văn Đối, ấp Tiền L&acirc;n, B&agrave; Điểm, H&oacute;c M&ocirc;n, TPHCM</span><br style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: medium;" />
      <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: medium;">Hotline: 0949 286 777</span><br style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: medium;" />
      <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: medium;">Chuy&ecirc;n kinh doanh c&aacute;c loại sắt th&eacute;p, t&ocirc;n, x&agrave; gồ.</span><br style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: medium;" />
      <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: medium;">Website:&nbsp;</span><a href="https://khothepmiennam.vn/" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: medium;">https://khothepmiennam.vn/</a><br style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: medium;" />
      <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: medium;">Email: sangchinh779@gmail.com</span><br style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: medium;" />
      <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: medium;">Li&ecirc;n kết hữu &iacute;ch:</span></p>
  <p>
      <a href="https://www.facebook.com/chinh.sang.332/" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: medium;">https://www.facebook.com/chinh.sang.332/</a></p>
  <p>
      <a href="https://twitter.com/SngChinh1/" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: medium;">https://twitter.com/SngChinh1/</a><br style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: medium;" />
      <a href="https://sangchinh779.tumblr.com/" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: medium;">https://sangchinh779.tumblr.com/</a><br style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: medium;" />
      <a href="https://www.linkedin.com/in/sangchinh/" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: medium;">https://www.linkedin.com/in/sangchinh/</a><br style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: medium;" />
      <a href="https://medium.com/@sangchinh779" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: medium;">https://medium.com/@sangchinh779</a><br style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: medium;" />
      <a href="https://kinja.com/sangchinh779" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: medium;">https://kinja.com/sangchinh779</a><br style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: medium;" />
      <a href="https://www.behance.net/sangchinh779" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: medium;">https://www.behance.net/sangchinh779</a><br style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: medium;" />
      <a href="https://www.toolbox.com/user/about/chinh/" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: medium;">https://www.toolbox.com/user/about/chinh/</a><br style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: medium;" />
      <a href="https://ello.co/sangchinh779" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: medium;">https://ello.co/sangchinh779</a><br style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: medium;" />
      <a href="https://500px.com/p/sangchinh779" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: medium;">https://500px.com/p/sangchinh779</a><br style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: medium;" />
      <a href="https://www.flickr.com/people/sangchinh779/" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: medium;">https://www.flickr.com/people/sangchinh779/</a><br style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: medium;" />
      <a href="https://dribbble.com/sangchinh779/about" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: medium;">https://dribbble.com/sangchinh779/about</a><br style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: medium;" />
      <a href="https://vimeo.com/sangchinh779" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: medium;">https://vimeo.com/sangchinh779</a><br style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: medium;" />
      <a href="https://www.pinterest.com/sangchinh779/" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: medium;">https://www.pinterest.com/sangchinh779/</a><br style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: medium;" />
      <a href="https://www.instagram.com/sangchinh779/" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: medium;">https://www.instagram.com/sangchinh779/</a><br style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: medium;" />
      <a href="https://soundcloud.com/sangchinh779" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: medium;">https://soundcloud.com/sangchinh779</a><br style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: medium;" />
      <a href="https://www.reddit.com/user/sangchinh779" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: medium;">https://www.reddit.com/user/sangchinh779</a><br style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: medium;" />
      <a href="https://www.last.fm/user/sangchinh779" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: medium;">https://www.last.fm/user/sangchinh779</a></p>
  <p>
      <a href="https://www.plurk.com/sangchinh779" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: medium;">https://www.plurk.com/sangchinh779</a><br style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: medium;" />
      <a href="https://www.hulkshare.com/sangchinh779" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: medium;">https://www.hulkshare.com/sangchinh779</a><br style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: medium;" />
      <a href="https://www.spreaker.com/user/sangchinh779" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: medium;">https://www.spreaker.com/user/sangchinh779</a><br style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: medium;" />
      <a href="https://anchor.fm/sangchinh779" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: medium;">https://anchor.fm/sangchinh779</a><br style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: medium;" />
      <a href="https://www.codecademy.com/profiles/sangchinh779" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: medium;">https://www.codecademy.com/profiles/sangchinh779</a><br style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: medium;" />
      <a href="https://www.fark.com/users/sangchinh779/editmain?fpost=yXO-tVjb10E._._01A8mk23TmMX2R4.64Xi4rjiGI_rDHcUYHZJ8fe1" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: medium;">https://www.fark.com/users/sangchinh779/editmain?fpost=yXO-tVjb10E._._01A8mk23TmMX2R4.64Xi4rjiGI_rDHcUYHZJ8fe1</a><br style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: medium;" />
      <a href="https://www.f6s.com/sangchinh779" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: medium;">https://www.f6s.com/sangchinh779</a><br style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: medium;" />
      <a href="https://republic.co/chinh-sang" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: medium;">https://republic.co/chinh-sang</a><br style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: medium;" />
      <a href="https://snipplr.com/users/sangchinh779" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: medium;">https://snipplr.com/users/sangchinh779</a><br style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: medium;" />
      <a href="https://www.techdirt.com/user/sangchinh779" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: medium;">https://www.techdirt.com/user/sangchinh779</a><br style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: medium;" />
      <a href="https://www.lonelyplanet.com/profile/sangchinh779" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: medium;">https://www.lonelyplanet.com/profile/sangchinh779</a><br style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: medium;" />
      <a href="https://maps.roadtrippers.com/people/chinhsang" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: medium;">https://maps.roadtrippers.com/people/chinhsang</a><br style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: medium;" />
      <a href="https://amara.org/en/profiles/profile/6kOR4GigpaBWJFF4HbpPOOXDNe3dl-07r4cdU-OXyLI/" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: medium;">https://amara.org/en/profiles/profile/6kOR4GigpaBWJFF4HbpPOOXDNe3dl-07r4cdU-OXyLI/</a><br style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: medium;" />
      <a href="https://sketchfab.com/sangchinh779" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: medium;">https://sketchfab.com/sangchinh779</a></p>